Privacyverklaring

Duurzaam Woerden (hierna: DW) gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, donateurs en andere belangstellenden. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

1. Algemeen

DW gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. DW verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om haar activiteiten uit te voeren. DW bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor DW deze verzamelt of verwerkt. DW neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht, en hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@duurzaamwoerden.nl

2. Cookies

DW maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt enkel gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk. Voor deze cookies is niet nodig om toestemming te vragen, wel dient de gebruiker hierover geïnformeerd te worden.

3. Doeleinden

DW verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren en voor de (financiële) administratie.

4. Beveiliging

DW draagt zorg of doet zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Toegang tot persoonsgegevens wordt slechts verleend aan medewerkers van DW indien en voor zover zij ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. De medewerkers dienen vertrouwelijk om te gaan met betrekking tot de aan hen bekende persoonsgegevens.

5. Verstrekking aan derden

DW verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DW kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens laten uitvoeren door derden, indien en voor zover hierbij niet in strijd wordt gehandeld met de AVG en/of dit privacy statement. (bepaling over Google Analytics en social media: DW heeft geen invloed op de eventuele gegevensverzameling door Google e.a. partijen via onze website).

6. Rechten gebruiker

U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan info@duurzaamwoerden.nl